Veilig Gemeente zijn Veilig Gemeente zijn
Gedragscode Protestantse Wijkgemeente Schiebroek

Gedragsregels
De Protestantse Wijkgemeente Schiebroek wil een veilige plaats zijn voor iedereen die ermee verbonden is: gasten,
bezoekers, leden van de kerk, beroepskrachten en vrijwilligers. Op de gedragsregels die hier worden beschreven is
de wijkgemeente Schiebroek aanspreekbaar door iedereen die bij de wijkgemeente betrokken is of daar contact mee
heeft.

Veilige omgeving
We werken met elkaar aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.
Respect
We accepteren elkaar zoals we zijn, zonder te discrimineren en met respect voor grenzen die de ander aangeeft.
We sluiten niemand buiten, vallen elkaar niet lastig en berokkenen niemand schade.
Privacy
We dringen niet verder door in het privéleven van mensen dan dat de betrokkene toestaat. We zijn terughoudend
met het binnengaan van ruimtes waar mensen zich om privé redenen bevinden.
Persoonlijke integriteit
We vermijden gedrag (verbaal en non-verbaal), dat bij anderen gevoelens kan oproepen van agressie, geweld,
discriminatie, pesten of buitensluiting. Dit geldt in gelijke mate voor leidinggevende rollen om misbruik van een
functie of machtspositie te vermijden.
Lichamelijke integriteit
We raken elkaar en anderen niet aan op een ongewenste manier. In ons taalgebruik vermijden we seksueel getinte
opmerkingen of aandacht.
Geheimhouding
We houden geheim wat ons in vertrouwelijkheid is meegedeeld en overleggen hierover alleen als de betrokkene
daar geen bezwaar tegen heeft. Als geheimhouding schadelijk of gevaarlijk is voor betrokkene of anderen, of als de
wet anders eist, vervalt deze regel.
Geld en bezittingen
We vermijden elke vorm van belangenverstrengeling, in het bijzonder op financieel terrein. Giften worden bij
voorkeur niet contant gedaan. Met giften gaan we zorgvuldig om, zowel bij het aannemen, doorgeven en
verantwoorden.
Onderlinge zorg
We zetten ons in om elkaar en anderen te beschermen tegen elke vorm van ongewenst gedrag. We spreken elkaar
daar actief op aan. Bij ongewenst gedrag, of als we twijfelen over gedrag van onszelf of een ander, zoeken we
contact met de vertrouwenspersoon van de Protestantse Wijkgemeente Schiebroek voor nader beraad.
terug