. .

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers, gebruikers aan en van de website van de Protestantse wijkgemeente Schiebroek, Kastanjeplein 28, 3053 CD te Rotterdam.
 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De Protestantse wijkgemeente Schiebroek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons hebt doorgegeven.
De Protestantse wijkgemeente Schiebroek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig

De Protestantse wijkgemeente Schiebroek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk Is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met anderen

De Protestantse wijkgemeente Schiebroek verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig Is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de Protestantse wijkgemeente Schiebroek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het
IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Protestantse wijkgemeente Schiebroek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, laten aanpassen of laten verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering met de reden(en) waarom sturen naar: 
Protestantse wijkgemeente Schiebroek
T.a.v. de ledenadministratie
p/a Kastanjeplein 28
3053 CD Rotterdam
De Protestantse wijkgemeente Schiebroek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 
Disclaimer Disclaimer

De Protestantse wijkgemeente Schiebroek besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit en de betrouwbaarheid van de website en van de gegevens daarop. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. De Protestantse wijkgemeente Schiebroek erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet en/of door technische storingen.

De Protestantse wijkgemeente Schiebroek kan niet garanderen, dat de op de site vermelde hyperlinks (nog) juist zullen zijn wanneer zij worden geraadpleegd. De Protestantse wijkgemeente Schiebroek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar, al dan niet via hyperlinks, wordt verwezen. De Protestantse wijkgemeente Schiebroek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen en verwerken van aan Protestantse wijkgemeente Schiebroek verzonden e-mail berichten.

 
Privacybeleid Foto's Privacybeleid Foto's

Beelden geven veel meer weer dan woorden. Zij geven sfeer weer en maken de site aantrekkelijker. Door gebruik van foto’s wil de Protestantse wijkgemeente Schiebroek toegevoegde informatie meegeven.
De foto’s worden enkel gebruikt op de website van de Protestantse wijkgemeente Schiebroek en zijn niet bestemd voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging.

Bezwaren tegen een foto op de website van de Protestantse wijkgemeente Schiebroek

In verband met de bepalingen betreffende de schending van het portretrecht en/of de schending van de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG))  zullen foto's altijd op verzoek van betrokkene verwijderd worden. Een bezwaar dient schriftelijk ingediend te worden. Dit kan per formulier op de website van de Protestantse wijkgemeente Schiebroek aan de webmaster of per e-mail: ict@goedeherderkerk-schiebroek.nl
Belangrijk is wel dat u uw contactgegevens vermeldt: naam en adres van de persoon die bezwaar aantekent samen met de activiteit, de datum en omschrijving van de desbetreffende foto.
Zodra de Protestantse wijkgemeente Schiebroek uw aanvraag binnenkrijgt, wordt na controle van de gegevens de foto verwijderd. U krijgt van de Protestantse wijkgemeente Schiebroek zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, een schriftelijke reactie naar aanleiding van uw bezwaar.

 

 
Indien nodig... Indien nodig...
Is er ondanks alle hier gegeven redenen voor u of jou (nog) geen passende oplossing gevonden dan is er in het kader van een 'Veilige kerk voor iedereen' ook de mogelijkheid contact op te nemen met onze vertrouwenspersoon.U vindt de gegevens hier of ook via een direct contactformulier.